Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy rodzic, który dokonał wpisu (formularz) dziecka do Sekcji Polskiej w CSI i opłacił czesne (członkowie czynni). Obowiązkiem każdego członka jest akceptacja i przestrzeganie zarówno statutu Stowarzyszenia (statut), jak i Regulaminu wewnętrznego (regulamin wewnętrzny). Zapis musi być potwierdzony poprzez wypełnienie formularza zapisu.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć członków, którzy szkodzą funkcjonowaniu Sekcji.

Każdy członek ma prawo i obowiązek uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowane są, zgodnie z zasadą większości głosów, decyzje istotne zarówno dla Stowarzyszenia, jak i Sekcji.

Polskie podstawy prawne działalności Rad Rodziców

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Zwyczajne odbywa się raz do roku przed pierwszym listopada. Zwoływane jest ono przez Radę Rodziców. W razie potrzeby Rada Rodziców ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

O Zwykłym Walnym Zgromadzeniu, każda rodzina powinna zostać poinformowana przez Zarząd listownie na 15 dni przed wyznaczoną datą, o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – na 21 dni przed wyznaczoną datą.

Porządek obrad wyznaczany jest przez Radę Rodziców. Podczas obrad Rada Rodziców przedstawia członkom bilans finansowy i moralny Stowarzyszenia. Następnie poddawany jest on do akceptacji poprzez głosowanie. Zgodnie z zasadą większości głosów podejmowane są także wszelkie inne decyzje dotyczące Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie deliberuje niezależnie od liczby obecnych członków. Nie ma możliwości przekazania upoważnienia do głosowania w przypadku nieobecności członków. Każda rodzina dysponuje jednym głosem.