Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy rodzic, który dokonał wpisu (formularz) dziecka do Sekcji Polskiej w CSI i opłacił czesne (członkowie czynni). Obowiązkiem każdego członka jest akceptacja i przestrzeganie zarówno statutu Stowarzyszenia (statut), jak i Regulaminu wewnętrznego (regulamin wewnętrzny). Zapis musi być potwierdzony poprzez wypełnienie formularza zapisu oraz kontraktu finansowego (regulamin finansowy).

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć członków, którzy szkodzą funkcjonowaniu Sekcji.

Każdy członek ma prawo i obowiązek uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowane są, zgodnie z zasadą większości głosów, decyzje istotne zarówno dla Stowarzyszenia, jak i Sekcji.

Polskie podstawy prawne działalności Rad Rodziców

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Zwyczajne odbywa się raz do roku przed pierwszym listopada. Zwoływane jest ono przez Radę Rodziców. W razie potrzeby

Rada Rodziców ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

O Zwykłym Walnym Zgromadzeniu, każda rodzina powinna zostać poinformowana przez Zarząd listownie na 15 dni przed wyznaczoną datą, o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – na 21 dni przed wyznaczoną datą.

Porządek obrad wyznaczany jest przez Radę Rodziców. Podczas obrad Rada Rodziców przedstawia członkom bilans finansowy i moralny Stowarzyszenia. Następnie poddawany jest on do akceptacji poprzez głosowanie. Zgodnie z zasadą większości głosów podejmowane są także wszelkie inne decyzje dotyczące Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie deliberuje niezależnie od liczby obecnych członków. Nie ma możliwości przekazania upoważnienia do głosowania w przypadku nieobecności członków. Każda rodzina dysponuje jednym głosem.

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz