Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy rodzic, który dokonał wpisu dziecka do Sekcji Polskiej w CSI i opłacił składki. Obowiązkiem każdego członka jest akceptacja i przestrzeganie zarówno statutu Stowarzyszenia, jak i regulaminu wewnętrznego. Zapis musi być potwierdzony poprzez wypełnienie formularza zapisu.

Rada Administracyjna Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć członków, którzy szkodzą funkcjonowaniu Sekcji.

Każdy członek ma prawo i obowiązek uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowane są, zgodnie z zasadą większości głosów, decyzje istotne zarówno dla Stowarzyszenia, jak i Sekcji.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Zwyczajne odbywa się raz do roku przed pierwszym listopada. Zwoływane jest ono przez Radę Administracyjną. W razie potrzeby Rada Administracyjna ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

O Walnym Zgromadzeniu Zwyczajnym, każda rodzina powinna zostać poinformowana przez Radę Administracyjną mailowo na 15 dni przed wyznaczoną datą, o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – na 21 dni przed wyznaczoną datą.

Porządek obrad wyznaczany jest przez Radę Administracyjną. Podczas obrad Rada Administracyjna przedstawia członkom bilans finansowy i moralny Stowarzyszenia. Następnie poddawany jest on do akceptacji poprzez głosowanie. Zgodnie z zasadą większości głosów podejmowane są także wszelkie inne decyzje dotyczące Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie deliberuje niezależnie od liczby obecnych członków. Nie ma możliwości przekazania upoważnienia do głosowania w przypadku nieobecności członków. Każda rodzina dysponuje jednym głosem.

Dokumenty

Zapisy 2023/2024


Regulamin biblioteki podręczników


Sprawozdania :


Comptes annuels 2022-2023