Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy rodzic, który dokonał wpisu (formularz) dziecka do Sekcji Polskiej w CSI i opłacił składki. Obowiązkiem każdego członka jest akceptacja i przestrzeganie zarówno statutu Stowarzyszenia (statut), jak i Regulaminu wewnętrznego (regulamin wewnętrzny). Zapis musi być potwierdzony poprzez wypełnienie formularza zapisu.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć członków, którzy szkodzą funkcjonowaniu Sekcji.

Każdy członek ma prawo i obowiązek uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowane są, zgodnie z zasadą większości głosów, decyzje istotne zarówno dla Stowarzyszenia, jak i Sekcji.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Zwyczajne odbywa się raz do roku przed pierwszym listopada. Zwoływane jest ono przez Radę Rodziców. W razie potrzeby Rada Rodziców ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

O Zwykłym Walnym Zgromadzeniu, każda rodzina powinna zostać poinformowana przez Zarząd mailowo na 15 dni przed wyznaczoną datą, o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – na 21 dni przed wyznaczoną datą.

Porządek obrad wyznaczany jest przez Radę Rodziców. Podczas obrad Rada Rodziców przedstawia członkom bilans finansowy i moralny Stowarzyszenia. Następnie poddawany jest on do akceptacji poprzez głosowanie. Zgodnie z zasadą większości głosów podejmowane są także wszelkie inne decyzje dotyczące Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie deliberuje niezależnie od liczby obecnych członków. Nie ma możliwości przekazania upoważnienia do głosowania w przypadku nieobecności członków. Każda rodzina dysponuje jednym głosem.

Dokumenty

  • Zapisy :

Regulamin finansowy + formularz zapisowy 2022-2023

APESP – RIB

Upoważnienie na przelewy

  • Zasady : 

Statut APESP

Regulamin wewnętrzny

Vademecum dla rodziców organizujących wycieczki klasowe

Regulamin biblioteki podręczników

Zgoda na używanie zdjęć na stronie internetowej APESP

  • Sprawozdania :

APESP 2021 – COMPTES ANNUELS

bilan association APESP – 2021-10-05

Bilans finansowy 2020

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia – październik 2021