Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy rodzic, który dokonał wpisu (formularz) dziecka do Sekcji Polskiej w CSI i opłacił składki. Obowiązkiem każdego członka jest akceptacja i przestrzeganie zarówno statutu Stowarzyszenia, jak i Regulaminu wewnętrznego. Zapis musi być potwierdzony poprzez wypełnienie formularza zapisu.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć członków, którzy szkodzą funkcjonowaniu Sekcji.

Każdy członek ma prawo i obowiązek uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na którym podejmowane są, zgodnie z zasadą większości głosów, decyzje istotne zarówno dla Stowarzyszenia, jak i Sekcji.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Zwyczajne odbywa się raz do roku przed pierwszym listopada. Zwoływane jest ono przez Radę Rodziców. W razie potrzeby Rada Rodziców ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

O Zwykłym Walnym Zgromadzeniu, każda rodzina powinna zostać poinformowana przez Zarząd mailowo na 15 dni przed wyznaczoną datą, o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – na 21 dni przed wyznaczoną datą.

Porządek obrad wyznaczany jest przez Radę Rodziców. Podczas obrad Rada Rodziców przedstawia członkom bilans finansowy i moralny Stowarzyszenia. Następnie poddawany jest on do akceptacji poprzez głosowanie. Zgodnie z zasadą większości głosów podejmowane są także wszelkie inne decyzje dotyczące Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie deliberuje niezależnie od liczby obecnych członków. Nie ma możliwości przekazania upoważnienia do głosowania w przypadku nieobecności członków. Każda rodzina dysponuje jednym głosem.

Dokumenty

Zapisy :

Regulamin finansowy + formularz zapisowy 2022-2023

APESP – RIB

Upoważnienie na przelewy

Zasady : 

Statut APESP

Regulamin wewnętrzny

Regulamin biblioteki podręczników

Zgoda na używanie zdjęć na stronie internetowej APESP

Sprawozdania :

> Zebranie Zarządu

12.12.2022 PL
12.12.2022 FR

> Walne Zgromadzenie

WALNE ZEBRANIE APESP 18 10 2022

ASSEMBLEE GENERALE APESP 18 10 2022

WALNE ZEBRANIE NADZWYCZAJNE APESP 06 12 2022

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE APESP 06 12 2022


Bilans finansowy 2021-2022

GRAND LIVRE 2021-2022