Drodzy Rodzice, 

Kończy się rok szkolny 2022/2023, który był pełen wydarzeń zaproponowanych przez Radę Rodziców jak i wyzwań edukacyjnych naszych nauczycieli. Abyśmy mogli kontynuować pracę na rzecz naszych dzieci i móc realizować wydarzenia zaproponowane na walnym zgromadzeniu konieczne jest Wasze wsparcie. 

Powodzenie wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależnione od stanu konta Stowarzyszenia Rady Rodziców APESP. To dzięki Państwa wpłatom możliwe będzie zorganizowanie w przyszłym roku szkolnym 2023/2024 takich wydarzeń jak “Mikołajki”, “Dzień Dziecka”, różnego rodzaju konkursów, wycieczek szkolnych oraz zakupów podręczników, lektur, pomocy edukacyjnych i prowadzenia biblioteki szkolnej (szczegóły w załączniku). Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu z pewnością uda się zrealizować wszystkie zadania jakie przed sobą postawimy. 

Od dzisiaj otwieramy zapisy na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy odbędą sie w dwóch etapach:

  1. Zapis administracyjny na rok szkolny 2023/2024 – termin nadsyłania dokumentów na mail stowarzyszenia apespcsi@gmail.com  upływa 18 czerwca 2023 r. 
  2. Opłata składki  na rok szkolny 2023/2024  – składka będzie pobierana  od 1 września 2023 r.

Zapisy nowych uczniów, którzy po egzaminach zostaną przyjęci do Sekcji Polskiej na rok szkolny 2023/2024, przyjmowane będą między 1 i 15 września 2023 roku.

Oto krótka informacja o sposobach uiszczania opłat:

  • Opłata jednorazowa – jednorazowy przelew w terminie od 1 do 15 września 2023r. : 190 euro za pierwsze dziecko, 320 euro za dwoje lub więcej dzieci zapisanych do Sekcji Polskiej (szczegóły w załączniku).  Do 15 września 2023 należy wysłać dowód/potwierdzenie wpłaty składki na konto APESP na maila stowarzyszenia apespcsi@gmail.com 
  • Opłata poborami bankowymi SEPA (raty) : 4 raty w wysokości 47,50 € za jedno dziecko, 80 € za dwoje dzieci  i więcej, realizowane 15 września, 15 listopada, 15 lutego i 15 maja. Możliwe jest rozłożenie opłaty na pobory miesięczne od września do czerwca (cała suma podzielona zostaje na 10 rat, pobieranych 15 dnia każdego miesiąca). Należy wypełnić załączony dodatkowy formularz ze zgodą na bezpośrednie pobory z Państwa konta na rzecz APESP-u  i wysłać oba dokumenty na mail stowarzyszenia apespcsi@gmail.com do 18 czerwca 2023r.

Dziękuję za Państwa współpracę i zaangażowanie na rzecz uczniów sekcji polskiej w CSI.

W imieniu Rady Rodziców.
Agnieszka Kawarski     


Załączniki / pièces jointes :

Chers Parents,
L’année scolaire 2022/2023 touche à sa fin. C’était une année riche en événements proposés par le Conseil des Parents ainsi qu’en défis pédagogiques pour nos enseignants. Afin que nous puissions continuer à travailler pour nos enfants et que nous puissions mettre en œuvre les événements proposés lors de l’assemblée générale, nous avons besoin de votre soutien. 
Le succès de nombreux événements liés à l’école dépend de l’état des finances de l’Association des parents d’élèves l’APESP. C’est grâce à votre participation financière que la réalisation de nombreux événements sera possible, entre autres  le „Saint Nicolas”, la „Journée des enfants”, divers concours, des voyages scolaires ainsi que l’achat de manuels scolaires et de livres, de matériel pédagogique ainsi que le financement de fonctionnement de la bibliothèque de la section polonaise . Grâce à notre engagement commun, nous pourrons accomplir tous les objectifs fixés. Dès aujourd’hui, nous ouvrons les inscriptions pour l’année scolaire 2023/2024.
L’inscription se fera en deux temps :

  1. Inscription administrative pour l’année scolaire 2023/2024 – retour de formulaire d’inscription à l’adresse apespcsi@gmail.com avant le 18 juin 2023.
  2. Paiement des cotisations  pour l’année scolaire 2023/2024  à partir du 1er septembre 2023.

L’inscription des nouveaux élèves, qui seront admis à la section polonaise pour l’année scolaire 2023/2024 après les examens, aura lieu entre le 1er et le 15 septembre 2023.
Voici quelques informations concernants les cotisations :

  • Paiement unique – par virement entre le 1er et le 15 septembre 2023: 190 euros pour le premier enfant, 320 euros pour deux enfants ou plus inscrits à la section polonaise. Au plus tard le 15 septembre 2023  veuillez nous envoyer la preuve de virement  de la cotisation par mail à l’adresse de l’association: apespcsi@gmail.com 
  • Paiement par prélèvements SEPA (en 4 ou 10 fois) : 4 prélèvements de 47,50 € par enfant, 80 € pour deux enfants et plus, réalisés les 15 septembre, 15 novembre, 15 février et 15 mai ou 10 prélèvements mensuels de septembre à juin (prélevés le 15 de chaque mois). Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription ainsi que votre accord pour le prélèvement automatique SEPA et nous retourner les deux documents à apespcsi@gmail.com avant le 18 juin 2023.

Je vous remercie pour votre coopération et pour votre engagement au profit des élèves de la section polonaise de la CSI.
Agnieszka Kawarski    
de la part de Conseil des Parents  

Pièces jointes

Kategorie: Aktualności