Ogólna prezentacja

Szkoła Międzynarodowa w Lyonie dysponuje trzema cyklami nauczania. Są to :

Szkoła podstawowa (école primaire)

Gimnazjum (collège)

Liceum (lycée)

Nauczanie jest bezpłatne, a podręczniki są udostępnione przez szkołę. W szkole istnieje dziewięć sekcji : anglojęzyczna, niemieckojęzyczna, hiszpańska, włoska, polska, japońska, portugalska, chinska i arabska (tylko w gimnazjum).

 

Sekcje Międzynarodowe

Na czele każdej Sekcji znajduje się Dyrektor Sekcji, w przypadku Sekcji Polskiej p. Ewa Matczak. Nauczanie w języku polskim prowadzone jest przez nauczycieli polskich zatrudnianych przez Ministerstwo Polskiej Edukacji Narodowej.

Każda z 8 sekcji posiada własne stowarzyszenie rodziców (APESA, APEG, APESE, APESI, APESJ, APESP, APESLP, APESC). 
Sekcja anglojęzyczna i japońska są płatne (bliższych informacji udziela sekcja). Do szkoły uczęszczają dzieci ok. 30 różnych narodowości. Każda Sekcja dysponuje swoim oddziałem w bibliotece (wypożyczanie bezpłatne), a także w wideoklubie (wypożyczanie płatne).

 

Warunki przyjęcia

Nauczanie języka zaproponowane przez sekcję ma na celu ułatwienie uczniom przybywającym z zagranicy integracji w systemie francuskim, a tym którzy urodzili się we Francji pogłębienie biegłej znajomości języka sekcji, umożliwiając jednocześnie zachowanie i rozwój tożsamości narodowej. O przyjęciu do sekcji decyduje test : ustny i pisemny ze znajomości języka sekcji oraz pisemny sprawdzian z zakresu matematyki i języka francuskiego (dla dzieci francuskojęzycznych).

 

Dojazdy do szkoły

Szkoła rekrutuje uczniów z miasta Lyonu, jego obrzeży, a nawet spoza aglomeracji lyońskiej. Z tego względu zorganizowano transport szkolny obejmujący 10 następujących tras : 
JD391 : Décines – Bron – Lyon 8ème – Lyon 7ème 
JD392 :Rillieux – Lyon 7ème 
JD393 : Collonges Mt d’Or – St Cyr – St Didier – Champagne – Lyon 7ème 
JD394 : Lyon 6ème – Lyon 3ème – Lyon 7ème 
JD395 : Charbonnières – Ecully – Tassin – Ste Foy lès Lyon – La Mulatière – Lyon 7ème 
JD396 :St Priest – Corbas – Vénissieux – St Fons – Lyon 7ème 
JD397 : Villeurbanne – Lyon 3ème – Lyon 7ème 
JD398 : Francheville – St Foy lès Lyon – La Mulatière – Lyon 7ème 
101 : Brignais – St Genis Laval – Oullins – Lyon 7ème 
185 : Millery – Charly – Vourles – Lyon 7ème 
Regularna linia miejska nr 96 : Perrache – Jean Macé, co 15 minut. 
Metro linia D : stacja « Gerland » znajduje się w pobliżu szkoły 
Przyjazd autobusów do szkoły: 8. 45 – Odjazd ze szkoły: 16.40

google_jd_mini

Szkoła Podstawowa

Szkoła Międzynarodowa przyjmuje dzieci od klasy 0 (CP) do klasy IV (CM2) i realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wymiarze : 18 godzin w języku francuskim i 6 godzin w języku sekcji. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.30. W środy nie ma zajęć dydaktycznych. Lekcje sekcji prowadzone są przez dyplomowanych nauczycieli danego kraju. Szkoła Międzynarodowa nie jest szkołą dwujęzyczną w dosłownym znaczeniu. Dzieci ubiegające się o zapis do sekcji międzynarodowej powinny w rzeczywistości być gotowe do nauki w innym języku niż język francuski, oznacza to, ze powinny władać biegle tym językiem.

Szkoła nie dysponuje internatem. Uczniowie nie noszą mundurków. 
Uczniowie niewładający językiem francuskim lub znający go w stopniu słabym bądź niewystarczającym, mają możliwość nauki języka francuskiego od podstaw w ramach zajęć w klasie FLE (język francuski jako obcy) i FLS (język francuski jako drugi, dla uczniów z zaawansowaną znajomością). Klasy te mają zredukowaną liczebność uczniów. 
Grono pedagogiczne tworzy 20 nauczycieli francuskich, w tym 2 nauczycieli FLE, oraz 18 nauczycieli sekcji z Dyrektorem szkoły podstawowej, Panem Pascalem FINO, na czele. Pedagogów wspomagają dwie sekretarki, dwaj bibliotekarze i nauczycielka muzyki.

 

Gimnazjum

Gimnazjum jest gimnazjum międzynarodowym i nie przyjmuje uczniów z rejonu.

Uczęszczają do niego uczniowie:

– dwujęzyczni zapisani do sekcji międzynarodowej,

– francuskojęzyczni zapisani do sekcji europejskiej z językiem niemieckim (początek edukacji w klasie 6ème).

Szkoła przewiduje również proces integracyjny dla uczniów nie mówiących po francusku.

W programie sekcji uwzględnione są lekcje języka i literatury, a także historii i geografii.

Nauczanie odbywa się w ciągu 4 lat (w nomenklaturze francuskiej 6ème, 5ème, 4ème i 3ème).

 

Liceum

Liceum przygotowuje do matury ogólnej w trzech profilach (ekonomiczno-socjalnym, humanistycznym i ścisłym). Połowa uczniów uczęszcza do 6 sekcji międzynarodowych oraz do sekcji ABIBAC, w której przygotowują się do matury międzynarodowej (OIB – opcja międzynarodowa matury) lub, w przypadku uczniów niemieckojęzycznych, do matury ABITUR. Pozostali uczniowie uczęszczają do sekcji europejskiej (język niemiecki i angielski), orientalnej (język arabski jako drugi język), natomiast uczniowie z rejonu realizują klasyczny program nauczania.

Nauczanie przebiega na trzech poziomach:

Klasa reformowana „seconde”, której profil jest już określony, a przedmioty obowiązkowe stanowią wspólny dla wszystkich profilów trzon (matematyka, język francuski, 2 języki obce, historia-geografia, nauki o życiu i ziemi, nauki fizyczne, wychowanie fizyczne i sportowe). Uczniowie wybierają poza tym przedmioty, które pogłębiają w liczbie 3 lub 4,30 godziny tygodniowo. Dodatkowo w liceum zadecydowano o podwojeniu liczby godzin niektórych przedmiotów do 10 i pół godziny tygodniowo; dotyczy to nauk fizycznych, matematyki i języka francuskiego).Według nowych uregulowań przewidywane są 2 godziny tygodniowo indywidualnej pomocy, dzięki której uczeń będzie mógł udoskonalić swoje metody uczenia się i zwiększyć własną samodzielność.

Klasa „première” (zreformowana w roku szkolnym 2011) jest pierwszym rokiem przygotowania do matury. Uczniowie zdać muszą wcześniejsze egzaminy: prace indywidualne, trwające jeden semestr, przygotowane w grupach pod nadzorem nauczyciela, egzaminy pisemne i ustne z języka francuskiego. Uczniowie, którzy wybrali profil ekonomiczno-socjalny zdać muszą egzaminy z przedmiotów ścisłych. Program, harmonogram i inne informacje dotyczące egzaminów dostępne są na stronie internetowej Eduscol

Klasa „terminale” (zreformowana będzie na wrzesień 2012) kończy się egzaminem maturalnym. Z początkiem stycznia uczniowie zadecydować muszą o kierunku studiów, jakie dalej podejmą. Jest to obowiązkowe. Należy pamiętać, że oceny otrzymane w klasach première i terminale są brane pod uwagę przy wyborze niektórych specjalności (BTS, IUT, klas przygotowawczych do renomowanych szkół). Przyjęcie nowych uczniów w klasie terminale sekcji międzynarodowej jest niemożliwe, ponieważ program nauczania języka i literatury rozłożony jest na dwa lata.

Program nauczania w sekcjach międzynarodowych przygotowuje do matury międzynarodowej OIB i ABIBAC. Zawiera on dodatkowo nauczanie w zakresie literatury i historii-geografii w języku sekcji, do których dochodzi nauczanie wszystkich innych przedmiotów w języku francuskim. Opcja ta jest uznaniem dwujęzyczności uczniów kończących edukację szkolną. W gimnazjum i liceum CSI istnieje 7 sekcji: angielska, hiszpańska, niemiecka (matura ABIBAC), włoska, japońska, polska i portugalska. Nauczanie programu danego kraju (język, literatura, historia-geografia) przeprowadzane jest przez nauczycieli sekcji w liczbie 6-8 godzin tygodniowo (4 godziny języka i literatury, oraz 2-4 godziny historii-geografii).