Szanowni Państwo,

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się 6 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 18:00 w sali L101 w CSI.

Na zebraniu tym zaproponujemy głosowanie nad zmianami dotyczącymi procedury wyborczej naszego stowarzyszenia. Aktualnie statut i regulamin stanowią, że zarząd może liczyć od 6 do 12 członków oraz że o wpisaniu na listę kandydatów do zarządu decyduje kolejność zgłoszeń.

Proponowany porządek obrad:

1) Wybór metody wyłaniania kandydatów do zarządu w drodze głosowania,

2) Wybory do nowego zarządu według przegłosowanej wcześniej procedury.

Propozycje procedur zgłaszania kandydatów do zarządu APESP:

1.      Osobne listy – każda grupa osób, która chce ze sobą współpracować i tworzyć zarząd stowarzyszenia, zgłasza swoją listę kandydatów (obowiązkowo od 6 do 12 osób na każdej liście). Każdy kandydat może znaleźć się tylko na jednej liście. Podczas Walnego Zebrania uczestnicy głosują na jedną, preferowaną przez siebie listę. Wygrywa lista, która otrzymała największą liczbę głosów. Zgłaszanie list w terminie do 30 listopada 2022 godz. 12:00;

2.      Jedna wspólna lista, na której znajdują się wszyscy chętni kandydaci do Zarządu, bez względu na to, czy kandydowali wcześniej czy nie. Każdy uczestnik zebrania zakreśla na liście wybranych przez siebie od 6 do 12 kandydatów. Do nowego zarządu wchodzą kandydaci, który otrzymali najwyższą liczbę głosów. Kandydaci, którzy nie otrzymali żadnego głosu, nie wchodzą do zarządu. Zgłaszanie kandydatur w terminie do 30 listopada 2022 godz. 12:00;

3.      Aktualny sposób wyłaniania kandydatów (decyduje kolejność zgłoszeń zgodnie z obowiązującym regulaminem, czyli ta sama lista kandydatów, która obowiązywała na ostatnim Walnym Zebraniu 18 października br. (12 kandydatów). W razie wątpliwości dysponujemy przejrzystą informacją o kolejności zgłoszeń kandydatów do wglądu.

Zgłoszone listy kandydatów zostaną Państwu przesłane 30 listopada br. w godzinach wieczornych.

Wybory przeprowadzane są w trybie tajnym.

Komisja skrutacyjna wybrana spośród osób niekandydujących podlicza liczbę głosów oddanych na każdą listę lub każdego kandydata. Prosimy o zgłaszanie kandydatur w terminie do 30 listopada br. godz. 12:00.

O wygranej decyduje największa liczba głosów oddanych na listę lub kandydata. W przypadku, gdy na listę lub kandydata oddano tę samą liczbę głosów, o wyborze do zarządu decyduje losowanie.

Przed głosowaniem zastosowana zostanie zasada tabula rasa – wszyscy członkowie aktualnego zarządu zrezygnują z pełnionych funkcji.

BARDZO WAŻNE: Ze względów organizacyjnych musimy być przygotowani na każdą ewentualność, dlatego prosimy rodziców, którzy chcieliby kandydować o przygotowanie się, sporządzenie list i kandydatur oraz wysłanie ich w wyznaczonych terminie 30 listopada br. do godz. 12:00.

Aby dostosować się do wymogów dyrekcji CSI, prosimy również o potwierdzanie udziału w Walnym Zebraniu do 4 grudnia br.

Z poważaniem, 

Zarząd APESP


Mesdames et Messieurs,

L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’APESP aura lieu le mardi 6 décembre 2022 à 18h00 en salle L101 au CSI.

Lors de cette assemblée, nous proposerons un vote sur les modifications de la procédure électorale de notre association. Actuellement, les statuts et règlements précisent que le Conseil d’administration peut être composé de 6 à 12 membres, et que l’ordre dans lequel les candidatures sont déposées est déterminant pour l’inscription sur la liste des candidats.

L’ordre du jour proposé :

1) Choix de la procédure de sélection des candidats au Conseil d’administration par vote,

2) Élections au nouveau Conseil d’administration selon la procédure votée auparavant.

Procédures proposées pour l’élection des candidats au conseil d’administration de l’APESP :

1. Listes séparées – chaque groupe de personnes souhaitant coopérer et constituer le Conseil d’administration de l’association soumet sa liste de candidats (obligatoirement de 6 à 12 personnes sur chaque liste). Chaque candidat ne peut figurer que sur une seule liste. Lors de l’Assemblée Générale, les participants votent pour une liste. La liste qui a obtenu le plus grand nombre de votes remporte les élections. Dépôt des listes avant le 30 novembre 2022 à 12h00 ;

2. Une liste commune avec tous les candidats souhaitant faire partie du Conseil d’administration, qu’ils aient été candidats auparavant ou non. Chaque participant de l’Assemblée choisit de 6 à 12 candidats de la liste. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus au nouveau Conseil d’administration. Les candidats qui n’ont pas reçu de voix n’entrent pas dans le Conseil d’administration. Dépôt des candidatures avant le 30 novembre 2022 à 12h00 ;

3. La procédure actuelle d’élection des candidats (l’ordre des candidatures est déterminant conformément aux statuts et  règlements en vigueur), c’est-à-dire le vote sur la même liste de candidats qui était en vigueur lors de l’Assemblée Générale le 18 octobre dernier (12 candidats). En cas de doute, nous disposons des preuves d’ordre des soumissions des candidats à consulter.

Les listes de candidats soumises vous seront envoyées le 30 novembre 2022 dans la soirée.

Le vote est secret.

Les scrutateurs choisis parmi les personnes qui ne candidatent pas, comptent le nombre de votes exprimés pour chaque liste ou chaque candidat. Dépôt des candidatures avant le 30 novembre 2022 à 12h00.

Le gagnant est déterminé par le plus grand nombre de votes exprimés pour une liste ou un candidat. Si la liste ou le candidat obtient le même nombre de votes, l’élection au Conseil d’administration se fait par le tirage au sort.

Avant le vote, le principe de la tabula rasa sera appliqué – tous les membres du Conseil d’administration actuel démissionneront de leurs fonctions.

TRÈS IMPORTANT : Pour des raisons d’organisation, nous devons être préparés à chacune de ces éventualités, nous demandons donc aux parents qui souhaitent candidater de se préparer, de préparer les listes et les candidatures et de les envoyer avant le 30 novembre 2022 à 12h00.

Afin de se conformer aux exigences de la direction de la CSI, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation à l’Assemblée Générale avant le 4 décembre prochain.

Cordialement,

Bureau de l’APESP

Kategorie: Aktualności